Publicaziun

Dissegna tes futur

24. schaner 2018 / Publicaziun / Internaziunal

Il studi internaziunal da l’organisaziun nunguvernamentala englaisa NGO Education and Employers davart l’avegnir professiunal dals uffants tranter 7 ed 11 onns mussa ina fascinaziun per l’internet e las medias socialas. Professiuns da la domena MINT, Social Media e Gaming èn fitg popularas.

www.educationandemployers.org

Studi MEKIS – ils resultats

15. schaner 2018 / Publicaziun / Cumpetenza da medias

Il rapport e las recumandaziuns dal studi «Cumpetenza da medias en instituziuns staziunaras per agid a la giuventetgna» èn disponibels online. 361 persunas involvidas da 125 instituziuns da tut la Svizra han fatg part a la retschertga che ha gì lieu tranter il settember ed il november 2016.

www.mekis.ch

Guids EUN davart Bring Your Own Device

23. schaner 2018 / Ambient d'emprender digital / Publicaziun

L’Interactive Classroom Working Group da l’European Schoolnet (EUN) ha elavurà quatter guids da giaglioffa che dattan cussegls als manaders ed als responsabels dad IT en scolas per introducir a moda pratica Bring Your Own Device (BYOD). Quests guids èn disponibels per il mument unicamain en englais.

www.educa.ch

Sistem da furmaziun è preparà bain per la digitalisaziun

22. schaner 2018 / Publicaziun

En in artitgel cumparà en la «Volkswirtschaft» davart il tema digitalisaziun vegnan dus responsabels dal SEFRI tar la conclusiun ch’il sistem da furmaziun saja preparà bain per s’adaptar a la digitalisaziun, però stuessi l’infrastructura existenta vegnir nizzegiada meglier.

dievolkswirtschaft.ch

Savair è uman

4. december 2017 / Publicaziun / Societad d'infurmaziun

Heinz Rhyn, rectur da la SAP Turitg, sa deditgescha en quest artitgel dal Tagesanzeiger a la digitalisaziun en l’instrucziun. El admonescha da l’euforia cumplaina sco er da la tema areguard las novas pussaivladads. Percunter metta el gronda paisa sin infurmaziuns reflectadas.

www.tagesanzeiger.ch

Ambient digital d’emprender e d’instruir

1. december 2017 / Good Practice / Publicaziun

L’Associaziun svizra da telecommunicaziun (asut) ha publitgà in studi davart las scolas publicas svizras e la digitalisaziun. El ha la mira da far enconuschent projects ed iniziativas en scolas ed uschia avrir ina discussiun multifara.

asut.ch (pdf)

Tablet en l’instrucziun ...

12. december 2017 / Publicaziun / Cumpetenza da medias

En quest artitgel s’expriman ils responsabels da la Scola pedagogica da Schaffusa e lur magistraglia co che la digitalisaziun vegn a midar la furmaziun da scolastas e scolasts. Uschia vegn ICT a daventar ina «tecnica culturala, sco scriver e far quints a chau».

www.shn.ch

Uffants en il mund digital

14. december 2017 / Publicaziun / Societad d'infurmaziun

Il nov studi dad UNICEF davart la situaziun dals uffants en tut il mund s’occupa da la dumonda co che las tecnologias digitalas influenzeschan lur vitas e lur schanzas. El vegn tar la conclusiun che milliuns d’uffants na pon betg profitar perquai ch’els n’han betg access a la digitalisaziun.

www.unicef.de

JIM-Studie 2017

5. december 2017 / Ambient d'emprender digital / Publicaziun

Il studi davart l’utilisaziun da medias da giuvenils tranter 12 e 19 onns s’occupa da las medias che vegnan utilisadas per far ils pensums. Facit: Fertant che l’utilisaziun da medias crescha proporziunalmain a la vegliadetgna, sa restrenscha l’utilisaziun en scola mo sin las medias classicas.

www.mpfs.de

Digitalisaziun en las scolas

9. november 2017 / Good Practice / Furmaziun professiunala / Publicaziun

L’ultima ediziun dal Fegl scolastic dal chantun da Turitg è deditgada a la digitalisaziun. Visitas en numerusas scolas mussan co ch’i vegn duvrà ils meds digitals e tge influenza ch’els han sin il mintgadi en scola.

bi.zh.ch

Syndicate content

Logo SEFRI

Logo EDK

Services

Job

Support