News

Format: 15.12.2017
Format: 15.12.2017

Di europeic da la protecziun da las datas

14. december 2017 / /

Sin l’iniziativa dal Comité dals ministers dal Cussegl da l’Europa vegn quest di celebrà mintga onn ils 28 da schaner. La survista da las activitads ed infurmaziuns davart mintga pajais chattais vus sin la pagina-web dal Cussegl da l’Europa.

www.coe.int

Tablet en l’instrucziun ...

12. december 2017 / /

En quest artitgel s’expriman ils responsabels da la Scola pedagogica da Schaffusa e lur magistraglia co che la digitalisaziun vegn a midar la furmaziun da scolastas e scolasts. Uschia vegn ICT a daventar ina «tecnica culturala, sco scriver e far quints a chau».

www.shn.ch

EPFL creescha nov diplom

6. december 2017 / /

La scola online da l’EPFL empermetta d’obtegnair in nov tipus da diplom academic «Certificate of Open Studies (COS)». La finamira è da pussibilitar a mintgin da meglierar las enconuschientschas en la domena da las novas tecnologias. Ils programs han plirs livels.

actu.epfl.ch (englais)

JIM-Studie 2017

5. december 2017 / /

Il studi davart l’utilisaziun da medias da giuvenils tranter 12 e 19 onns s’occupa da las medias che vegnan utilisadas per far ils pensums. Facit: Fertant che l’utilisaziun da medias crescha proporziunalmain a la vegliadetgna, sa restrenscha l’utilisaziun en scola mo sin las medias classicas.

www.mpfs.de

Savair è uman

4. december 2017 / /

Heinz Rhyn, rectur da la SAP Turitg, sa deditgescha en quest artitgel dal Tagesanzeiger a la digitalisaziun en l’instrucziun. El admonescha da l’euforia cumplaina sco er da la tema areguard las novas pussaivladads. Perencunter metta el gronda paisa sin infurmaziuns reflectadas.

www.tagesanzeiger.ch

Center didactic rumantsch vegn annullà

30. november 2017 / /

En consequenza da la nova orientaziun dad educa.ch vegn la banca da datas CEDID schliada a partir da la mesadad dal 2018. Tenor cunvegna cun las Conferenzas rumantschas vegnan las datas arcunadas tar la Lia Rumantscha. En in proxim pass vegnan ils documents publitgads sin in nov portal.

instrucziun.educa.ch

Perfecziunament digital

27. november 2017 / /

Ils 25 da schaner 2018 organisescha la SVEB ina dieta davart il perfecziunament digital. La digitalisaziun è er en la furmaziun supplementara in tema impurtant ed actual. En keynotes e lavuratoris vegn dilucidà, tge teorias che valan e tge che la scienza intercurescha da preschent.

alice.ch

Camp d’informatica a Flem

23. november 2017 / / /

Cun sustegn ed accumpagnament da docents e students da la SPF e da la SAPGR pon 60 uffants e giuvenils emprender da programmar. «i-CAMPs Flem» porschan in curs emnil concentrà per scolars da la terza fin la novavla classa durant la stad 2018.

www.legr.ch

OECD: Buns resultats per la furmaziun

21. november 2017 / /

En ses rapport davart l’economia da la Svizra, metta l’OECD l’accent sin l’impurtanza da la capacitad d’adaptar il sistem da furmaziun svizzer en il context da la digitalisaziun. Areguard ils deficits, duai la Svizra nizzegiar ils midaments actuals a moda flexibla e proactiva.

www.oecd.org

Cumpetenzas da la generaziun giuvna

20. november 2017 / /

A la dieta Promoziun tecnica da la generaziun giuvna da la ASST (SATW) èn las cumpetenzas e la digitalisaziun stadas en il focus. Divers referats d’impuls han dilucidà ils midaments da las cumpetenzas tras la digitalisaziun. Las preschentaziuns èn uss online.

www.satw.ch

Mobilitad dal futur

20. november 2017 / /

Il Museum svizzer da transports a Lucerna mussa en collavuraziun cun la VFF (SBB) in’exposiziun deditgada a la «Mobilitad da damaun». La digitalisaziun avra adina novas pussaivladads da transport sco per exempel numerus agids interactivs per ils viagiaturs.

www.verkehrshaus.ch

Futur digital da la Svizra

20. november 2017 / /

L’emprima conferenza naziunala «Svizra digitala» a Bienna ha reunì var 700 represchentants da las autoritads, da l’economia, da la scienza, dal mund politic e da la societad civila. Numerusas propostas èn vegnidas fatgas per sviluppar la strategia da la «Svizra digitala» dal Cussegl federal.

www.admin.ch

ID digitala renconuschida

16. november 2017 /

Il Cussegl federal vul instradar normas cleras per ina ID digitala. L’identitad digitala duai esser renconuschida uffizialmain, ella duai esser examinabla e segira. Il Cussegl federal ha incumbensà il Departament federal da giustia e polizia (DFGP) d’elavurar in sboz da leschas per la stad 2018.

www.admin.ch

Emna svizra per programmar

16. november 2017 / /

Dals 4 als 10 da december 2017 pon scolaras e scolars experimentar en il rom da la Swiss CSEdWeek 2017 cun accumpagnament da lur persuna d’instrucziun divers exercizis da programmar. La Scol’auta da pedagogia da la FHNW ha sviluppà dus tutorials per crear in gieu da video en trais dimensiuns.

www.scalablegamedesign.ch

Furmaziun professiunala en il futur

15. november 2017 / / /

A chaschun da la scuntrada naziunala dals acturs da la furmaziun professiunala, èn ils discurs stads focussads sin las novas sfidas ch’il martgà da lavur pretenda dals lavurers e da las interpresas. La digitalisaziun ha er qua ina gronda influenza.

www.admin.ch

Concept general FIDES

14. november 2017 / /

A chaschun da lur radunanza annuala ha la CDEP adaptà il concept general FIDES (Federaziun da servetschs d’identitad) e decidì en il medem temp da precisar las modalitads da lavur e da finanziaziun da la federaziun. L’agenzia spezialisada educa.ch ha l’incumbensa d’etablir in concept detaglià.

edudoc.ch

Digitalisaziun en las scolas

9. november 2017 / / /

L’ultima ediziun dal Fegl scolastic dal chantun da Turitg è deditgada a la digitalisaziun. Visitas en numerusas scolas mussan co ch’i vegn duvrà ils meds digitals e tge influenza ch’els han sin il mintgadi en scola.

bi.zh.ch

Sprachen – Langues – Lingue

31. october 2017 / /

La nova pagina-web «Sprachen» metta a disposiziun material da las linguas uffizialas e d’englais. Exempels per l’instrucziun da linguas good practice vegnan cumplettads dad in instrument d’autoevaluaziun per las persunas d’instrucziun. Quest instrument è vegnì creà da la SAP SG.

sprachen.educa.ch

Informatica als gimnasis

30. october 2017 /

La CDEP s’exprima en favur da l’introducziun da l’instrucziun obligatorica da l’informatica als gimnasis e metta sin via la revisiun da la basa legala concernenta. Durant lur assamblea annuala ha ella er approvà il nov plan d’instrucziun per l’informatica en las scolas gimnasialas.

www.edk.ch

Informatica en scola

30. october 2017 /

La fundaziun Bertelsmann ha publitgà in’intervista cun il perscrutader da la furmaziuns professer dr. Herzig. El pledescha per ina confruntaziun cun l’informatica nua ch’ins astga sapientivamain er tschertgar novas vias. Però – dovran las persunas d’instrucziun ina furmaziun d’informaticher?

digitalisierung-bildung.de

Syndicate content

Job